Kompilasi Ayat Al-Quran dan Alkitab

Diambil dari: http://www.alquranalkitab.net/index.php

TEMA

TAURAT, ZABUR, INJIL

ALQURAN

Penciptaan

Allah menciptakan langit dan bumi

Kejadian 1:1-2, Kejadian 1:3

Mazmur 33:9

 

 

Siang dan Malam

Kejadian 1:3-5

 

 

Allah menciptakan langit

Kejadian 1:6-8

Daratan dan samudera

Kejadian 1:9-10

Kejadian 2:4-6

 

 

Pepohonan dan biji-bijian

Kejadian 1:11-13

 

 

Benda-benda penerang di langit

Kejadian 1:14- 19

 

 

 

 

Allah menjadikan manusia menurut gambar-Nya

Kejadian 1:26-28, 31

 

 

 

 

Hari ketujuh: Istirahat

Kejadian 2:2-3

Keluaran 20:8-11

Yesaya 40:28

 

Ciptaan yang sempurna

Kejadian 2:1

Kejadian 1:31

 

 

Penciptaan dari Debu Tanah dan Nafas

Kejadian 2:4-5, 7

Kejadian 1: 31

Tanda tanda Penciptaan

QS As-Syuraa (42):29

QS Hud (11) : 7

QS Al-Baqarah (2):116-117

 

Terang dan Gelap

QS Al-An’aam (6):1

QS Az-Zumar (39): 5

 

Surga dan Bumi

QS Fushshilat (41):11-12

Air dan Bumi

QS Al-Furqaan (25 ): 53

QS Ar-Ra’d (13):3

QS Al-Mu’minuun (23):18

QS Al-Hijr (15):22

Buah-buahan yang berlimpah

QS Ar-Ra’d (13):3

QS Al-Mu’minuun (23):19-20

QS Al-An’aam (6):95

Matahari, bulan dan bintang-bintang

QS Nuh (71):15-16

QS Az-Zumar (39): 5

QS Fushshilat (41):12

QS Al-Hijr (15): 16

QS Al-An’aam (6): 97

Ikan, burung-burung dan binatang ternak

QS An-Nuur (24): 45

QS An-Nahl (16):79

QS An-Nahl (16): 5-7

Tak ada yang menyamaiNya

QS Ar-Rahman (55): 1, 3

QS Al-Ikhlash (112):1, 4

QS As-Syuura (42):11

 

Allah tidak letih

QS Al-A’raaf (7): 54

QS Qaaf (50): 38

 

 

Penciptaan yang terus-menerus

QS Al-‘Ankabuut (29 ):19

QS Al-Anbiyaa’(21):104

QS Yunus (10):4

 

Manusia diciptakan dari tanah dan roh

QS Al-Hijr (15 ):28-29

QS At Tiin (95): 4

Penciptaan Manusia

Manusia dalam Citra Allah

Kejadian 1:26-28

 

 

 

 

 

Kejatuhan Setan

Lukas 10:18

Lukas 4: 1-8

 

Adam memberi nama

Kejadian 2:19-20

 

Menara Babel – Kekacauan

Kejadian 11:1, 4-9

 

 

 

Penciptaan Laki-laki dan Perempuan

Kejadian 5:1-2

Kejadian 2:18

Kejadian 2: 21-24

 

 

 

Taman Eden

Kejadian 2: 8-10

 

 

 

 

 

 

 

Buah terlarang

Kejadian 2: 15-17

 

 

 

Ular membujuk sang perempuan

Kejadian 3: 1-6

 

 

 

Rasa malu dan ketelanjangan

Kejadian 3: 7-9

 

 

 

 

Menyalahkan yang lain

Kejadian 3: 10-13

 

 

Terusir dari Eden

Kejadian 3:24

 

 

 

Dosa dan penderitaan

Kejadian 3: 16-19

Zabur  51:5

 

Hidup dalam Kristus

1 Korintus 15: 22

Roma 5: 19

Manusia sebagai Khalifah ?

QS Al-Ikhlash (112):1, 4

QS Al-Baqarah (2):30

QS Al-Ahzab (33):72

 

Si Iblis Sombong (Setan)

QS Al-Baqarah (2):34

QS Al-A’raaf (7):12-18

 

Hadiah Bahasa

QS Al-Baqarah (2):31-34

 

Keanekaragaman bahasa dan warna

QS Ar-Ruum (30):22

QS Al-Hujuraat (49):13

QS Al-Maa’idah (5):48

 

Penciptaan Pasangan

QS An-Nisaa’(4): 1

QS Az Zumar (39): 6

QS As-Syuura (42): 11

QS Al-Hujuraat (49): 13

QS Ar-Ruum (30):21

 

Penciptaan yang terus menerus

QS Al-‘Alaq (96):1-2

QS Al-Mu’minuun (23): 13-14;

QS As-Sajdah (32):7-8

QS Az Zumar (39): 6

QS An-Najm (53):32

 

Adam dan isterinya di Taman

QS Al-Baqarah (2):35

QS Al-Bayyinah (98):8

QS Al-A’raaf (7):19

 

Pohon Pelanggaran

QS Al-Baqarah (2):35

QS Al-A’raaf (7):19

 

Iblis menggoda Adam dan Isterinya

QS Thaahaa (20):117

QS Thaahaa (20):120

QS Al-A’raaf (7):20

QS Thaahaa (20):121

 

Aib dan Ketelanjangan

QS Thaahaa (20): 121

QS Al-Baqarah (2):36

 

Mereka berdua menyesal

QS Al-A’raaf (7):22-23

QS Al-Baqarah (2):37

QS Thaahaa (20):122

 

Surga yang hilang

QS Al-Baqarah (2): 36

 

 

Kesempatan lain

QS Al-Baqarah (2): 38

QS Nuh (71):17-18

QS Al-Baqarah (2): 221

QS Shaad (38): 49-51

QS Ali ‘Imran (3):136

 

Kembali ke surga ‘And

QS At-Taubah (9):72 (Dawood)

QS Maryam (19):61 (Dawood)

Pembunuhan antar saudara

Kain dan Habil

Kejadian 4: 1-2

 

Iri hati di waktu panen

Kejadian 4: 3-5

 

Dosa ingin menghancurkanmu

Kejadian 4: 6-7

 

Pembunuhan pertama

Kejadian 4: 8-11

 

Kain dihukum dan dilindungi

Kejadian 4: 12-15

 

Perintah keenam

Ulangan 5: 1, 17

Keluaran 19: 20-21

Keluaran 20: 1, 13

 

Allah merencanakan penghancuran

Kejadian 6: 5-7, 11-13

Anak-anak Adam

QS Al-Maa’idah (5):27

 

Pengorbanan tidak diterima

QS Al-Maa’idah (5):27

 

Bunuh aku

QS Al-Maa’idah (5):28-29

 

Ia (Qabil-ed) membunuh saudaranya (Habil-ed.)

QS Al-Maa’idah (5):30

 

Penjahat menunjukkan penyesalan

QS Al-Maa’idah (5):31

 

Membunuh seorang manusia sama halnya membunuh seluruhnya

QS Al-Maa’idah (5):32

Nuh dan Air Bah

Kecuali Nuh

Kejadian 6:8-9

Ibrani 11:7
Matius 24:37-39

 

Pembuatan Bahtera

Kejadian 6: 13-16

Hewan-hewan datang

berpasang-pasangan

Kejadian 6:19-21,7:9

 

Air Bah

Kejadian 6:17

Kejadian 7: 10, 12, 17-19, 21-23

Kejadian 8:6,8,11

Keluarga Nuh diselamatkan

Kejadian 7:23

Kejadian 7:13

Keluar bersama keluargamu!

Kejadian 8:15-17

Pelangi, tanda sebuah janji

Kejadian 9:12-15; 8:22

 

k&B

 

 

Nuh memperingatkan umatnya

QS Nuh (71):1-4, 10-13, 26-27

Peringatan yang sia-sia

QS Al-A’raaf (7):60,64

QS Nuh (71):5-7

 

Nuh, buatlah sebuah Kapal!

QS Huud (11): 36-38

Masing-masing satu pasang,

jantan dan betina

QS Huud (11): 40-41

 

Air dari bumi dan surga

QS Al-Qamar (54):11-12

QS Al-‘Ankabuut (29):14

QS Al-A’raaf (29):64

QS Al-Qamar (54):13-14

Istri dan Anak laki-laki Nuh tenggelam

QS At-Tahrim (66): 10

QS Hud (11): 42-43,45-46

 

Nuh meninggalkan kapal

QS Hud (11): 48

Nuh diberkahi

QS Ash-Shaffaat (37):75-80

 

K&B

nederlands
English
Arabic
Bahasa Indonesia

 

Abraham / Ibrahim, Ismail dan Ishak / Ishaq

Abraham, sahabat Allah

Yakobus, 2:23

Yesaya 41:8

Galatia 3: 6-7

Musa: larangan membuat

patung-patung

Keluaran 20:4-5

Ulangan 4:15-19

Ulangan 4: 23

Keluaran 34: 12-13

Perjanjian

Kejadian 17:1-5,7, 9-11,23-26

Tanah Perjanjian

Kejadian 12:1-2

Kejadian 17:8

Kejadian 13:14-16

Ismail lahir dari seorang gadis

budak

Kejadian 16: 1-4, 6-7, 9-12

Kelahiran Ishak

Kejadian 18:2-6,10-15

Kejadian 21:1-3

Ishak hampir saja dikorbankan

Kejadian 22:1-3, 6-13

Ishak diberkati seorang putra:

Yakub

Kejadian 25:8-11

Kejadian 25: 19-21, 24-26

 

k&B

 

 

Ibrahim: menghancurkan berhala-

berhala

QS Al-An’aam (6):74-80

QS Al-Anbiyaa’ (21):52-54

QS Al-Anbiyaa’ (21): 56-58

Api yang dingin

QS Al-Anbiyaa’ (21): 59

QS Al-Anbiyaa’ (21): 62-70

Tanah Perjanjian

QS Al-Baqarah (2):40

QS Al-Israa’ (17):104

QS Ar-Ra’d (13):35

QS At-Taubah (9):72

Ismail, Putra sulung

QS Ash-Shaaffaat (37):100-101

QS Maryam(19): 54

QS Al-Anbiyaa’ (21): 85-86

QS Shaad (38): 48
QS Al-Baqarah (2):136
QS Ibrahim (14): 37
QS Al-Baqarah (2):158

Utusan Allah mengunjungi Ibrahim

QS Hud (11): 69-73

QS Ash-Shaaffaat (37): 109-113

QS Ibrahim (14): 39

QS Shaad (38): 45-48

Ismail hampir saja dikorbankan

QS Ash-Shaaffaat (37):102-109

QS Al-Baqarah (2):127-128

QS Al-Baqarah (2):125

QS Al-Maa’idah (5):97

Ishak, Yakub, hamba Allah

QS Al-Anbiyaa’ (21): 72-73

QS Shaad (3): 45-46, 50

 

K&B

nederlands
English
Arabic
Bahasa Indonesia

 

Lot / Luth dan Kehancuran Sodom

Sepuluh orang benar?

Kejadian 18:16-17, 20, 23-26, 29, 32

Laki-laki yang tidur dengan

laki-laki

Imamat 20,13

 (Surat Paulus kepada jemaat di) Roma 1:24-27

Yudas 1:7

Para malaikat tiba di Sodom

…Kejadian 19:1-11

Sodom dihancurkan

Kejadian 19: 12-13, 15-17, 24-29

 

k&B

 

 

Permohonan Ibrahim

QS Al-Hijr (15):51-52

QS Al-Hijr (15):55-58

QS Hud (11): 70

QS Al-Hijr (15):59-60

QS Hud (11): 74-76

Nabi Luth memperingatkan kaumnya

QS Asy-Syu’araa’ (26):161-167

QS An-Naml (27): 54-56

Luth melindungi tamu-tamunya

QS Hud (11): 77-78

QS Al-A’raaf (7): 80-81

QS Hud (11): 78-81

Luth lolos dari dari azab

QS Hud (11): 81-82

QS Al-A’raaf (7): 84

QS Al-A’raaf (7): 83

QS At-Tahrim (66):10

QS Al-Anbiyaa’ (21): 74-75

QS Al-Anbiyaa’ (21): 71

 

K&B

nederlands
English
Arabic
Bahasa Indonesia

K&B

 

Musa

Bayi-bayi Ibrani dibunuh

Keluaran 1: 8-10, 12-14, 22

Musa dalam peti pandan

Keluaran 2:2-10

Musa membunuh seorang Mesir

Keluaran 2: 11-15

Musa dan semak yang menyala

Keluaran 3: 2, 4-8, 13-14

Misi Ilahi

Keluaran 3: 7-8, 10

Keluaran 4: 10, 13-15

Lepaskanlah umatKu!

Keluaran 5: 1-3

Keluaran 7: 10-13

Tulah-tulah

Keluaran 7: 20

Keluaran 8:3

Keluaran 9: 10

Keluaran 10:14

Keluaran 11: 1, 4-5, 7

Keluaran 12: 29, 31,34, 41-42

Melintasi lautan

Keluaran 14: 5, 9,15-16 , 21-23, 26-30

Perjalanan melalui padang pasir

Keluaran 17:1,3, 4-6; 16: 2-4, 13-15

Allah bersinar di atas gunung

Keluaran 19:3,5-6, 18-19, 24:9-10, 31:18

Anak Lembu emas

Keluaran 32: 7-9, 15-16, 19-20, 31-32

(Sebagian dari) Sepuluh Perintah

Keluaran 20: 2-3; Keluaran 20:12

Matius 19:19

Keluaran 20:1

Keluaran 3:17

Bilangan 34: 1-4

Keluaran 3:17

 

 

Fir’aun menindas kelompok minoritas

QS Al-Qashash (28):3-6

Sang bayi dibuang ke sungai

QS Al-Qashash (28):7-9

QS Al-Qashash (28):7-14

Musa membunuh seorang laki-laki

QS Al-Qashash (28):15-17,20-21

QS Thaahaa (20): 40

Suara di tengah api

QS Thaahaa (20): 9-15

QS Al-Qashash (28):30

Musa bimbang

QS Thaahaa (20): 24-36

QS Al-Qashash (28):33-35

Allah, Tuhan Fir’aun

QS Thaahaa (20):47, 49-50

QS Az-Zukhruf (43): 52

QS Al-Qashash (28):38

QS Asy-Syu’araa’ (26):32

QS Al-A’raaf (7):103

Belalang, katak dan darah

QS Al-A’raaf (7):128-135

QS Thaahaa (20): 80

QS Al-Baqarah (2):49

Mengejar orang-orang Mesir,

tenggelam

QS Thaahaa (20): 77-79

QS Yunus (10):90

QS Al-Baqarah (2):50

Fir’aun bertobat, sudah terlambat

QS Yunus (10):90-92

Air dan manna

QS Al-Baqarah (2):60

QS Al-A’raaf (7):160

QS Al-Baqarah (2):61

Allah berkata kepada Musa

QS Maryam (19):51-52;

QS Al-Baqarah (2):55;

QS Al-A’raaf (7):143,145

Musa berduka

QS Al-A’raaf (7):148,150

QS Al-Baqarah (2):54

QS Al-A’raaf (7):149

QS Al-Baqarah (2):52

Hukum-hukum dalam Taurat

QS Al-A’raaf (7):154, 145
QS Al-Israa’ (17): 23

QS Al-Baqarah (2):87,84

Taman surga bagi orang-orang

yang bertakwa

QS Al-Maa’idah (5):26

QS Yunus (10):93

QS Al-Israa’ (17):104

QS Muhammad (47):15

 

K&B

nederlands
English
Arabic
Bahasa Indonesia

 

Yusuf di Mesir

Mimpi Yusuf

Kejadian 37:5-11

Yusuf dilempar ke dalam lubang

Kejadian 37:18-24

Yusuf dijual ke Mesir, Yakub bersedih

Kejadian 37:25-36

Karir Yusuf di Mesir

Kejadian 39:1-6

Yusuf menolak godaan

Kejadian 39: 6-12

Yusuf dipenjara

Kejadian 39:16-20

Sapi-sapi gemuk dan sapi-sapi

kurus

Kejadian 41:1-57

Yusuf menafsirkan mimpi

Kejadian 41: 1-4, 8, 14-15, 25-27, 29-30, 33-36, 39-40, 47, 49

Yakub mengirim putranya ke Mesir untuk membeli gandum

Kejadian 41: 53-54

Kejadian 42:1-2

Kejadian 42: 1-2, 5

Yusuf mengampuni saudara-

saudaranya

Kejadian 43:1-3,15, 26

Kejadian 45:1-2, 4-5, 8,15

Yakub

Kejadian 45:17-18

Kejadian 46:2-3,6

Kejadian 47:28-29

Kejadian 48:21; 49: 28

 

 

Bintang dan matahari bersujud pada

 Yusuf

QS Yusuf (12):4-5

QS Yusuf (12):8-9

Yusuf ditinggal dalam sebuah sumur

QS Yusuf (12):10-15

Kesedihan Ya’qub, Yusuf dijual

QS Yusuf (12):16-20

Yusuf mendapat kedudukan di Mesir

QS Yusuf (12):21-22

Yusuf menolak godaan

QS Yusuf (12):23-26

Yusuf dijebloskan ke dalam penjara

QS Yusuf (12):32-33,35

Mimpi Fir’aun dijelaskan

QS Yusuf (12):43-44

Yusuf dibebaskan dari penjara

QS Yusuf (12):43-48, 50-51,54-56

Ya’qub (Israel) pindah ke Mesir

QS Yusuf (12):100-101

Yusuf memperkenalkan dirinya

QS Yusuf (12):58

QS Yusuf (12):88-90; 91-92

Ya’qub

QS Yusuf (12):97-98

QS Al-Baqarah (2):133

QS Al-A’raaf (7):137

QS Al-Maa’idah (5):12

 

K&B

 

Daud / Dawud; gembala, penyair, raja

Raja Saul takut kepada raksasa

1 Samuel 17: 2,4, 8-9, 32-33, 50-51

Daud merasa berdosa dan putus asa

Zabur 51: 5

Zabur 31:10-11

Zabur 33:3

Zabur 30: 1-3

Zabur 37:29

 Matius 5:5

 

k&B

 

 

Daud membunuh Jalut

QS Al-Baqarah (2):249-251

QS Saba’ (34):10-11

Daud memohon pengampunan

QS Shaad (38):24-26

Zabur, hadiah untuk Daud

QS Al-Israa’ (17): 55

QS Saba’ (34):10

QS Al-Anbiyaa’ (21): 79

QS Al-Anbiyaa’ (21): 105

 

K&B

 

Solomon/ Sulaiman …Ratu dari Sheba/Saba

Raja Salomon

1 Raja-raja 2 : 12

 1 Raja-raja 4 :29

1  Raja-raja 6 : 1

 
1 Raja-raja 9 :1-3

Pengkhotbah 1:16

Pengkhotbah 2: 4-6, 8-9, 11, 17

Ratu Syeba

1 Raja7:1, 7-8

1 Raja-raja 10 :1-7, 9-10, 13

Wahyu 4: 6

 

 

Sulaiman memohon pengampunan

QS An-Naml (27):16

QS Shaad (38):30-32, 34-35

 

QS Saba’ (34):12-13

 

QS Shaad (38):36-38

 

QS An-Naml (27):16-19

Sang Ratu berkonversi

QS An-Naml (27):20, 22-24, 27-31,35-36, 43-44

 

 

Penderitaan Ayub

Ayub adalah seorang yang baik

 
Ayub 1:1-3

Iblis menemui Tuhan

Ayub 1:6-12

Ayub kehilangan kekayaan dan anak-anak

Ayub 1:19-22

Ayub terkena kusta

Ayub 2:4-7

Keputusasaan dan kemarahan Ayub

Ayub 16:7-11

Ayub 21:1,7-9

Teman-teman Ayub menyalahkannya

Ayub 36:1, 5-9

Ayub 18:1, 4-7, 11-21

Allah Maha Kuasa

Ayub 41:1-2

Ayub 42:2,3, 5-6

Ayub diberkati lebih dari pada sebelumnya

Ayub 42:11-13, 15-17

 

 

Ayub sebagai salah satu nabi

QS An-Nisaa’ (4):163

QS Al-An’aam (6):84,87

Iblis menggoda manusia

QS Al-Baqarah (2):34

QS Al-A’raaf (7):12-17

Ayub dalam kesedihan

QS Shaad (38):41

QS Al-Anbiyaa’ (21): 8

Iblis meruntuhkan kesehatan Ayub

Ibnu Katsir

Ayub tetap bersabar

QS Shaad (38):44

QS Al-Anbiyaa’ (21): 83

Istri Ayub tidak puas

Ibn Katsir

Terapi air menyembuhkan Ayyub

QS Shaad (38):44

QS Al-Anbiyaa’ (21): 83-84;

QS Shaad (38):42

Allah mengembalikan keluarga Ayyub

QS Shaad (38):43

QS Shaad (38):44

 

K&B

nederlands
English
Arabic
Bahasa Indonesia

K&B

 

Jonah Yunus di Dalam Perut Ikan Besar

Yunus diutus ke Niniwe

Yunus 1:1-2

Yunus melarikan diri ke laut

Yunus 1:3-5,7,11-12,15

Yunus di perut ikan tiga hari tiga malam

Yunus 1:17

Yunus 2:1-6

Yunus memperingatkan Niniwe

Yunus 2:10 
Yunus 3:1-4

Niniwe selamat.

Yunus 3: 5-10

Pohon jarak tumbuh dan lisut

Yunus 4:1,6-11

 

 

Allah mengirim Yunus

QS Ash-Shaaffaat (37):139

Yunus lari ke atas kapal

QS Ash-Shaaffaat (37):140-141

QS Al-Anbiyaa’ (21): 87

Ikan besar menelan Yunus

QS Ash-Shaaffaat (37):142

QS Al-Anbiyaa’ (21): 87-88

QS Ash-Shaaffaat (37):143-144

Pesisir dan tumbuhan

QS Ash-Shaaffaat (37):145

Umat Yunus selamat

QS Ash-Shaaffaat (37):147-148

QS Yunus (10):99-100

Tumbuhan yang menyebar

QS Ash-Shaaffaat (37):146

QS Al-Qalam (68):48-50

 

K&B

nederlands
English
Arabic
Bahasa Indonesia

 

Zakharia, Yohanes, Maria/ Zakaria, Yahya, Mariam

Kehamilan Elisabet

Lukas1: 5-7, 11-13, 15-16, 18-22, 24-25

Elisabet dan Maria

Lukas 1: 26-27, 30-31, 34-37 39-42 46, 48

Bayi Elisabet

Lukas 1: 57,59-60,67,76

Yohanes Pembaptis – Kehidupan

dan Kematian

Lukas 1:80

Matius 3:1-2,4-6

Markus 1:7-11 .

Matius 14: 8-11

 

k&B

 

 

Zakaria dan putranya Yahya

QS Ali ‘Imran (3):39

QS Al-Anbiyaa’ (21): 90

Zakaria dan putra Maryam

QS Ali ‘Imran (3):35-37

Namanya Yahya

QS Maryam (19): 7

QS Al-An’aam (6):84-89

QS Maryam (19): 12-14

QS An-Nisaa’(4): 171

QS Ali ‘Imran (3):39

QS Maryam (19): 15

 

K&B

nederlands
English
Arabic
Bahasa Indonesia

 

Maryam/ Maria… Isa/Yesus

Malaikat Gabriel mengunjungi Maria

Lukas 1: 26-32, 34-35, 37-38

Yohanes 20:31 “…dalam nama

Bapa dan Anak dan Roh Kudus.”
Matius 28:19

Putra Allah, Sabda yang Menjelma, Tritunggal

Matius 28:19

1 Yohanes 1:3

Yohanes 1: 1-5, 12-14

Keluarga Kudus

Lukas 2: 1, 3-7

Para Malaikat dan Gembala

yang menyembah

Lukas 2: 8-14

Orang-orang Majus menyembah

Matius 2: 1-2, 9, 11 )

 

k&B

 

Isa dijanjikan kepada Maryam

QS Maryam (19): 16-22

QS Ali ‘Imran (3):45-47

Isa putra Maryam

QS An-Nisaa’(4): 171

QS Al-Baqarah (2):87

QS Maryam (19): 35

QS Al-Ikhlash (112):3-4

QS Maryam (19): 35

Maryam melahirkan seorang diri

QS Maryam (19): 22-26

Sang bayi membela Maryam

QS Maryam (19): 27-33

Maryam bukanlah Tuhan

QS Al-Maa’idah (5):116-117

 

K&B

nederlands
English
Arabic
Bahasa Indonesia

 

Yesus / Isa: Hidup dan Ajaran-Nya

Silsilah Yesus Kristus

Matius 1: 1-2,6,16

Hukum Musa dan Injil

Matius 5:17

 Yoh. 1:17

Markus 8:35

Kotbah di bukit

Matius 5: 1-2, 6-7, 9

Lukas 6: 27-29

Matius 6: 9, 12

Yesus menyembuhkan dan

membangkitkan orang mati

Yohanes 11: 17, 43-44

Para murid

Mark us 3: 14-15

Roti, anggur dan ikan

Lukas 11:3

Matius 14:19-21

Matius 26: 26-28

Yesus Kristus Putra Allah

Markus 1:1

Matius 3: 16

Markus 1: 11

Matius 16: 16

2 Yohanes 1: 3

 

 

 

Isa Almasih dalam garis keturunan Ibrahim

QS Al-Baqarah (2):136

Hukum Musa dan Alkitab

QS Al-Maa’idah (5):110

QS Maryam (19): 30

QS Ali ‘Imran (3):48

Zakat dan pengampunan

QS Maryam (19): 31

QS Fushshilat (41):34

QS Al-Hadiid (57):27

QS Al-Hadiid (57):28

Mukjizat Isa dan kepergian Allah

QS Ali ‘Imran (3):49, 51

Para penolong

QS Ali ‘Imran (3):52-53

Meja dari Surga

QS Al-Maa’idah (5):112-115

Isa Almasih putra Maryam

QS Al-Baqarah (2):253

QS An-Nisaa’(4): 171;

QS Al-Ikhlash (112): 1, 3, 4;

QS Maryam (19): 92-93

 

 

Yesus Isa Kematian, Kebangkitan, Kenaikan

Yesus disalibkan

Lukas 4;24; Lukas 23:21)


Matius 27:27-31, 45-46, 50-51

Lukas 23:53

Kebangkitan dan kenaikan

Matius 28:1-2, 5-6

Kisah Para Rasul 1:3

Kisah Para Rasul 1:9-11

 

 

QS Al-Baqarah (2):87


QS Ali ‘Imran (3):54

 QS An-Nisaa’(4): 157

Isa dinaikkan ke hadapan Allah

QS An-Nisaa’(4): 158

QS Ali ‘Imran (3):55

 

K&B

nederlands
English
Arabic
Bahasa Indonesia

 

Yesus/Isa dan Muhammad.

The Holy Spirit

Yohanes 5:26

Yohanes 16:7

Yohanes 14:16-17

Kisah Para Rasul 1:8

Kisah Para Rasul 2:1-4

 

k&B

 

 

Muhammad pelanjut Isa

QS Al-Hadiid (57): 27

QS Ash-Shaff (61): 6

QS Al-A’raaf (7):157

 

K&B

nederlands
English
Arabic
Bahasa Indonesia

 

Nilai-nilai Umum dan Kebajikan-kebajikan

Damai, Shalom

Matius 5:9

Yesaya 2:4

Kasih dan pengampunan

Imamat 19:17-18

Matius 6:12

Matius  5:39

Lukas 6: 27

Jangan salahkan orang lain

Lukas 6: 37,41-42

Kemajemukan bentuk dan dialog

Mikha 4:5

Amsal 15:1

Amsal 15:18

Amsal 11:12

Matius 10:14

Adil

Imamat 19:15

Amsal 29:2

Belas kasih dan peduli

Amsal 19: 17

Lukas 6:36

Galatia 5:13-14

Matius, 25:35-36

Kasih kepada orang asing

Keluaran 23: 9

Imamat 19:33-34

Matius, 25:35

Gunakan talentamu

Matius 25:20-23

Markus 10:25

Berlakulah jujur, tabah dan

lurus hati

Keluaran 23:1-2

Zabur 57:7

Efesus 4:32

Amsal 12:10

Lingkungan Allah adalah

Penguasa Bumi

Zabur 104:24

Imamat 25:23-24

Yeremia 2:7

Yesaya 24: 4-6

Ayub 12:7-8

Orang tua dan anak-anak

Keluaran 20:12, Matius 19: 19

Markus 10:14

Yohanes 16:21

Amsal 29:17

Amsal 13:1

Amsal 17:6

 

k&B

 

 

Damai, Salaam

QS Yunus (10):25

QS Al-Maa’idah (5):16

QS Al-Anfaal (8): 61

Pengampunan dan rekonsiliasi

Awalan setiap surat, kecuali surat 9.

QS Asy-Syuura (42): 40

QS Fushshilat (41): 34

Toleransi dan kritisisme diri

QS Al-Hasyr (59):18

QS Al-Baqarah (2):160

QS Al-Qashash (28): 55

QS Al-Furqaan (25): 63

Tidak ada paksaan dalam beragama

QS Yunus (10):99-100

QS Al-‘Ankabuut (29):46

QS Al-Kaafiruun (109):1-3, 6

Saleh

QS Ali ‘Imran (3):76

QS An-Nisaa’(4): 135

Zakat

QS Al-Baqarah (2):110

QS Al-Insaan (76):8-9

QS At-Taubah (9):60

QS Al-Hajj (22): 78

Hargai orang lain, bantulah musafir

QS Al-Hujuraat (49), 13

QS Al-Israa’ (17):26

QS Al-Baqarah (2):177

QS Ar-Ruum (30):38

Berdagang dan nafkah di jalan Allah

QS Ash-Shaff (61):11

QS At-Taubah (9):34

QS An-Nisaa’(4): 29

QS An-Nisaa’(4): 2

QS Al-A’raaf (7): 40

Tabah dan berbuat baiklah

QS Ali ‘Imran (3): 146

QS Al-Maa’idah (5):13

Shahih Muslim 4;2536

Kejahatan di muka bumi

QS Al-Baqarah (2):30

QS Al-A’raaf (7):74

QS Al-A’raaf (7):31

QS Al Maidah (5): 8

QS Al-A’raaf (7):56

QS Ar-Ruum (30):41

Kehidupan keluarga

QS Al-A’raaf (7):189

QS Al-An’aam (6):151

QS An-Nisaa’(4): 127

QS Al-An’aam (6):151

QS Al-Israa’ (17): 23

 

K&B

nederlands
English
Arabic
Bahasa Indonesia

K&B

 

Atribut-atribut Tuhan/Allah

Kekal, Tak Tertandingi

Keluaran 3:14-15

Mazmur 93:2

I Timotius 1:17

I Samuel 2:2

Kisah para rasul 17:24-25

Roma 6:23

Pencipta

Yesaya 40:28

Nehemia 9:6

Yohanes 1:34

Gunung Batu dan Benteng

Mazmur 31:3

Ulangan 32:4

Amsal 18:10

I Korintus 10:4

Raja Damai

Mazmur 147:12, 14

Yesaya 57:19

Yesaya 9:5

Lukas 2:14

2 Tesalonika 3:16

Efesus 1:2

Pengetahuan dan Kebijaksanaan

Amsal 3:19

Mazmur 1:6; 44:21

Matius 6:8

I Samuel 2:3

Tawarik 1:12

Efesus 4;21

Yohanes 14:6

Penuntun, Guru, Gembala

Mazmur 32:8

Yesaya 58:11

Mazmur 73:24

Mazmur 23:1-2

Ibrani 13:20

Markus 4:1

Lukas 12:12

Penyelamat, Penebus

Yesaya 47:4

Keluaran 14:3

Mazmur 39:9; 51:16

Lukas 2:11

Kisah Para Rasul 5:31

Raja Maha Kuasa

Kejadian 17:1

Mazmur 91:1

Mazmur 103:19

Mazmur 22:29

Mazmur 145:13

Lukas 11:2

Matius 25:34

Wahyu 15:3

Dua Wajah Allah Terang &

Kegelapan

Pengkhotbah 3:1, 4

Yesaya 45:7

.Ayub 5:18

Allah menghukum

Kejadian 7:4

Kejadian 19:24

Imamat 26:14,16

Matius 13:41-42

Penderitaan, penyucian dengan

 api

Mazmur 71:20

Malaeakhi 3:2-3

Roma 8:18

1 Petrus 3:14

Penderitaan Kristus

Lukas 23:21

Ibrani 5:8-9

1 Petrus 2:20-21,24

2 Timotius 2:3

Hakim Yang Adil

Kejadian 18:25

 Mazmur 9:8

1 Tawarikh 16:33

2 Korintus 5:10

2 Timotius 4:1

Mengampuni

Imamat 23:28

Mazmur 25:11

Yeremia 31:4

Daniel 9:9

Matius 6:12

Lukas 5:24

Allah adalah Kasih

Amsal 8:17

 2 KOrintus 9:7 …

1 Yohanes 4:8

Efesus 5:2

1Yohanes 4:16,19

2 Korintus 13:11

Terang

Kejadian 1:3-4

Ayub 33:29-30

Yesaya 60:20

2 Samuel 22:29

Yohanes 8:12

Yohanes 1: 9

Matius 4:16

 

 

Tak ada tandingan, Mandiri

QS Al-Ikhlash (112):1-2

QS Al-Baqarah (2):255

QS Al-An’aam (6):133

QS Yunus (10):68

QS Al-Ikhlash (112):4

QS Al-Maa’idah (5):119

Pencipta

QS Qaaf (50):38

QS Al-Hasyr (59):24

QS Yunus (10):34

QS Al-Faatihah (1):2

Pelindung dan pengayom

QS Al-Baqarah (2):21

QS Huud (11):57

QS Al-Jaatsiyah (45):19

Sumber Kedamaian

QS Al-Hasyr (59): 23

QS Yunus (10):25

QS Al-An’aam (6):127

QS Al-Maa’idah (5):16

QS Maryam (19): 33

Maha mengetahui, Maha Melihat, Bijaksana

QS An-Nisaa’(4): 35

QS Saba’ (34):27

QS An-Nuur (24):25

QS Al-Hasyr (59):18

QS An-Nisaa’(4): 58,70

QS Al-Baqarah (2):216

QS Thaahaa (20): 114

Penunjuk, guru

QS Yunus (10):35,25

QS Yunus (10):9

QS Ali ‘Imran (3):45,48

QS Al-Baqarah (2):185

QS Ali ‘Imran (3):3-4

Pemberi Keselamatan

QS Ali ‘Imran (3):16

QS Al-Buruuj (85):11

QS Ali ‘Imran (3):193,194

QS Al-Israa’ (17):82

QS Az-Zumar (39): 61

Maha Kuasa

QS An-Nahl (16):70

QS Faathir (35):44

QS Al-Baqarah (2):148

QS An-Nuur (24):45

QS An-Naas (114): 2

QS Al-Baqarah (2):255

QS Al-Maa’idah (5):40

Dua sisi wajah Allah Tertawa dan menangis

QS An-Najm (53):43-44

QS Yunus (10):107

QS At-Taubah (9): 116

Allah membinasakan

QS Al-‘Ankabuut (29):14

QS Al-A’raaf (7):4-5

QS Ali ‘Imran (3):4

QS Ali ‘Imran (3):162

Tebusan penderitaan

QS Adz-Dzaariyaat (51):13

QS Al-Baqarah (2):177

QS Al-An’aam (6):42

QS An-Nahl (16):41

Isa tidak disalib

QS An-Nisaa’(4): 157

Muhammad menderita

QS Al-Baqarah (2):214

Keputusan yang adil

QS Al-Anbiyaa’ (21):112

QS An-Nisaa’(4): 40

QS Al-An’aam (6):114

QS Saba’ (34):26

QS An-Nisaa’(4): 141

Memaafkan

QS Al-Maa’idah (5):98

QS Thahaa (20): 82

QS Al-Hajj (22):60

QS Ali ‘Imran (3):133-34;

QS An-Nuur (24):62

Allah mencintai

QS Ali ‘Imran (3):31

QS At-Taubah (9 ):108

QS Ali ‘Imran (3):76, 134, 146, 57, 31

QS Maryam (19): 96

QS Huud (11): 90

QS Ar-Ruum (30): 21

Cahaya

QS An-Nuur (24): 35

QS Al-Baqarah (2):257

QS Al-Maa’idah (5):44,46

QS Al-Maa’idah (5):15

QS Ali ‘Imran (3):107

 

k&b

K&B

nederlands
English
Arabic
Bahasa Indonesia

 

Allah Pengampun

Sang Pengampun

Imamat 23:28

Mazmur 25:11

 Ibrani 8: 12

Matius 6:12

Lukas 5:24

 

 

Sang Pemaaf

QS Al-Maa’idah (5):98

QS Thaahaa (20): 82

QS Al-Hajj (22): 60

QS Ali ’Imran (3):133-134

QS An-Nuur (24): 62

 

K&B

nederlands
English
Arabic
Bahasa Indonesia

 

Damai

Damai, Shalom

Matius 5:9

Yesaya 2:4

Yesaya 9: 6

Lukas 2:14

Matius 5:44

 

 

Damai, Salaam

QS Yunus (10):25

QS Al-Maa’idah (5):16

QS Al-Baqarah (2):224

QS Al-Anfaal (8): 61

QS Al-Mumtahanah (60):7

 

K&B

nederlands
English
Arabic
Bahasa Indonesia

 

Isu Jender

Kesetaraan Laki-laki dan

Perempuan

Kejadian 1:2

Kejadian 2:22-23

Galatia 3:28

Laki-laki dan Perempuan saling

membutuhkan

1 Korintus 11:11-12

Pembunuhan Anak Laki-laki

Keluaran 1: 22

Matius 2:16

Dia (laki-laki) akan memerintah

atas engkau

Kejadian 3:16

1 Timotius 2:10-14

1 Petrus 3:1

Kejadian 2:23

Efesus 5:22-23;1 Korintus 14:33-35

Posisi ekonomi perempuan

Bilangan 30: 16

Bilangan 30: 3-8

1 Timotius 2:10-14

Amsal 31: 10-11,14-18,24-26,31

Mabuk cinta; kenikmatan cinta

Kidung Agung 1:2-3

Kidung Agung 2:3-5

Kidung Agung 1:13

Kidung Agung 7:1-3 5-9

Efesus 5:28

1 Korintus 13:4-7

Sisi Gelap dari Cinta

Hosea 4:12

Kolose 3:5

(Surat Paulus kepada) Galatia 5:16-17,19

Pernikahan – daging dari dagingku

Kejadian 2: 23-24

Amsal 31:10-12

1 Timotius 3:1-2

1 Korintus 7:2-5, 8-9

Seorang Perempuan harus

bertudung kepala

1 Korintus 11:6-10

. Ulangan 22:5

1 Petrus3:3-4

1 Timotius 2: 9-10

Peran sebagai Ibu

Kejadian 3:20

 Kejadian 3:16

1 Timotius 2:14-15

Lukas 1:41-42

Amsal 31: 27-29

Pilihan untuk Monogami

1 Tawarikh14:3

Ulangan 25:5

1 Korintus 7:2

 (Surat Paulus kepada) 1 Timotius 3:2

Seks di luar nikah (Perzinahan)

Keluaran 20:14

Imamat 20:10

Ulangan 22:13-15, 20-21

Matius 5: 28

 Yohanes 8: 3-11

Perceraian

Ulangan 24: 1-4

 Matius19:3-9

1 Korintus 7:10-11

Lukas16:18

1 Korintus 7:39

Laki-laki dan Perempuan

seperti malaikat

Matius 22:30

Wahyu 21: 2

 

k&B

 

 

Laki-laki dan perempuan dari

satu jiwa

QS Al-A’raaf (7):189

QS Al-Baqarah (2):228

Laki-laki dan perempuan

berpasangan

QS Al-Faathir (35):11

QS At-Taubah (9):71

Anak perempuan membawa aib?

QS An-Nahl (16): 58-59

Laki-laki mempunyai satu

keunggulan

QS Al-Baqarah (2):228

QS An-Nisaa’(4): 34

QS An-Nisaa’(4): 128

Posisi ekonomi perempuan

QS An-Nahl (16): 97

QS An-Nisaa’(4): 32

QS An-Nisaa’(4):4

QS Al-Baqarah (2):233

QS Al-Baqarah (2):241

QS An-Nisaa’(4): 7,11

QS Al-Baqarah (2):282

Cinta…petunjuk dari surga

QS Al-A’raaf (7):189

QS Ar-Ruum (30):21

QS At-Taubah (9):72

QS Al-Qiyamah (75): 22-23; 36-38,17

Kenisbian cinta duniawi

QS Ali ‘Imran (3):14

QS Yusuf (12): 30

Perkawinan-diciptakan berpasangan

QS An-Nisaa’(4): 1

QS Asy-Syuraa (42):11

QS  An-Nahl (16): 72

QS Ar-Ruum (30): 21

QS  An-Nuur (24):32

QS Al-Hadiid (57): 27

Kesucian dan pakaian

 QS Al-A’raaf (7):26

QS  An-Nuur (24):30-31

QS Al-Ahzab (33): 59

Keibuan

QS Al-‘Alaq (96): 1-2

QS An-Nahl (16):78

QS Az-Zumar (39): 6

QS Faathir (35): 11

QS Ar-Ra’d (13): 8

QS Al-Ahqaaf (46): 15

QS An-Nahl (16):72

Poligami, hanya jika…

QS An-Nisaa’(4): 3

QS An-Nisaa’(4):129

Seks di luar nikah

QS An-Nuur (24):33

QS Al-Israa’ (17), 32

QS An-Nuur (24):2-4, 23

Pelanggaran serius

QS Al-Mujaadilah (58):1

QS An-Nisaa’(4): 35

QS Al-Baqarah (2): 228

QS Ath-Thalaaq (65): 1

QS Al-Ahzab (33):49

QS Al-Baqarah (2):241, 232

Laki-laki dan perempuan di

dalam surga

QS An-Nisaa’(4): 124

QS At-Taubah (9):72

QS Az-Zukhruf (43):70

 

K&B

nederlands
English
Arabic
Bahasa Indonesia

K&B

 

Hukum Internasional, Perang dan Damai

Memperjuangkan perjuangan

yang benar

I Timotius 6:11-12

2 Timotius 4:7

2 Korintus 10:3-5

Perang Historis dalam Alkitab Musa dan Yosua

Bilangan 31:6-7, 10, 14-15, 17-18

 Yosua 6:1-5, 20-25

Raja Daud

I Samuel 17:50

2 Samuel 12:29,31

I Tawarikh 28:2,3,6

Dibawa ke pembuangan

Babel

2 Raja-raja 24:10, 12, 14

Mazmur 137:1, 9

Perang-perang keagamaan

Ulangan 20:16-18

 I Yohanes 2:18, 22

Wahyu tentang perang sorgawi

Wahyu 17:1, 4-5

Wahyu 19:19-21

Yesus: kasihilah musuhmu

Matius 5:38=39, 44-45

Matius 26:50-52

. Amsal 25:21

Roma 12:20

Allah mengakhiri peperangan dengan membawa kedamaian

Mazmur 46:9, 10

Keluaran 33:14

Yesaya 9:5,6

Berbahagialah orang yang

membawa damai. Mereka akan

disebut anak-anak Allah!

Matius 5:9

 

 

Jihad yang lebih besar—berusaha

 berbuat baik

QS Al-Baqarah (2):148

QS Al-Hajj (22):78

Dan berperanglah kamu sekalian di

jalan Allah…

QS Al-Baqarah (2): 244 Dan orang-orang yang berjihad

 untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka

 jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya

Allah benar-benar beserta orang-

orang yang berbuat baik.

QS Al-‘Ankabuut (29):69

Perang-perang bersejarah dalam

 Al-Qur’an

Perang melawan Nabi Muhammad

Sesungguhnya pembalasan terhadap

orang-orang yang memerangi Allah

dan Rasul-Nya dan membuat

kerusakan di muka bumi, hanyalah

mereka dibunuh atau disalib, atau

dipotong tangan dan kaki mereka

 dengan bertimbal balik, atau dibuang

dari negeri (tempat kediamannya).

Yang demikian itu (sebagai) suatu

penghinaan untuk mereka didunia,

dan di akhirat mereka beroleh

siksaan yang besar, kecuali orang-

orang yang taubat (di antara mereka)

 sebelum kamu dapat menguasai

(menangkap) mereka; maka ketahuilah

bahwasanya Allah Maha Pengampun

lagi Maha Penyayang.

QS Al-Maa’idah (5):33-34

QS Ali ‘Imran (3):123

QS At-Taubah (9):12-13

 QS Al-Baqarah (2):191

Daud dan Jalut

QS Al-Baqarah (2):249,251

QS Saba’ (34):10-11

Digiring/diusir dari rumah

Si Babilonia yang jahat

QS Al-Baqarah (2):102

Para syahid

QS Ali ‘Imran (3):195

QS Al-Baqarah (2):190 -193

 QS An-Nisaa’(4): 75

QS Al-Hajj (22):40

Buruknya perang terbatas

QS Al-Baqarah (2):216, 190

QS At-Taubah (9): 4

QS Al-Anfaal (8): 58, 60

QS At-Taubah (9): 6

QS Muhammad (47): 4

Perhentian perang

QS At-Taubah (9): 29

QS Al-Anfaal (8): 61

 QS Al-Mumtahanah (60): 7

QS Al-Baqarah (2):193

Allah membimbing pada perdamaian

QS An-Nuur (24):55

QS Al-Hasyr (59): 23

QS Yunus (10):25

QS Al-Maa’idah (5):16

QS Al-An’aam (6):127

 

K&B

nederlands
English
Arabic
Bahasa Indonesia

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.